Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Algemene Voorwaarden

Eerste open avond: 19 mei

Aanmelden Virtuele Open Dag

Art. 1 Definities
Onderwijs: Hieronder vallen alle opleidingen en cursussen die door de Academie voor Geesteswetenschappen (AvG) verzorgd worden.
Overeenkomst: Een overeenkomst zoals in artikel 2 bedoeld.
Onderwijsinstituut: Academie voor Geesteswetenschappen (AvG).
Student: Degene die een onderwijsovereenkomst met de AvG is aangegaan.

Art. 2 Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de AvG en de student.

Art. 3 Onderwijsaanbod
De AvG stelt het onderwijsaanbod in de vorm van een studiegids digitaal beschikbaar. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het onderwijs alsmede van het verplichte lesmateriaal. In de studiegids is, onder meer informatie terug te vinden over:
– de opbouw van de opleiding
– de omschrijving van het studieprogramma
– aanvullende studie-informatie

Art. 4 Wijzigen Opleiding
De AvG behoudt zich het recht voor om een opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een accrediterende instelling of beroepsvereniging of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de opleiding.

Art. 5 Uitval docent/examenbeoordelaar
1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal de AvG – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal de AvG de student(en) zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende les(sen) alsnog zal (zullen) worden gegeven, of het betreffende examen alsnog zal worden afgenomen.
2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft/hebben de student(en) geen recht op een (schade)vergoeding. De AvG zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesuren voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
3. Een student kan niet kosteloos (i) een opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of (ii) de overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Art. 6 Niet doorgaan module/studiejaar
De AvG behoudt zich het recht voor een module, een samenhangend cluster van modules of een heel jaar van een studierichting niet door te laten gaan bij een onvoldoende aantal studenten. De AvG zal zich tot het uiterste inspannen de student(en) die dit treft, met maatwerk een alternatief te bieden, binnen de grenzen van wat haalbaar en verantwoord is m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs en de verhouding kosten/opbrengst, zulks ter beoordeling van de AvG.

Art. 7 Voorbehoud lesdagen, lestijden, leslocaties en roosters
Aan door de AvG gecommuniceerde lesdagen, lestijden en leslocaties en roosters kunnen geen rechten worden ontleend. De AvG behoudt zich het recht voor deze tussentijds en van collegejaar tot collegejaar te wijzigen indien de omstandigheden daar om vragen. Een besluit hiertoe wordt genomen door de bestuur, waarbij uiteraard de belangen van studenten en docenten worden meegewogen.

Art. 8 Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op door de AvG en/of haar docenten verstrekt en samengesteld lesmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) berusten bij de AvG en/of haar docenten. Niets uit dit lesmateriaal mag worden gekopieerd of op andere wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de AvG en/of haar docenten.

Art. 9 Vrijstelling
De student die meent recht te hebben op vrijstelling van een of meer vakken, kan dit aanvragen voorafgaande aan deze vakken bij de tutor van de opleiding waarvoor zij/hij zich inschrijft, onder overlegging van bewijstukken als een cijferlijst of diploma. Vrijstelling leidt in beginsel niet tot verlaging van het verschuldigde collegegeld.

Art. 10 Overeenkomst
De overeenkomst tussen de AvG en de student komt tot stand door inschrijving voor een opleiding/cursus door de student. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de student een schriftelijke of digitale bevestiging.

Art. 11 Bedenktijd
De student heeft na het aangaan van de overeenkomst veertien dagen bedenktijd. Indien de student zich binnen deze termijn bedenkt, is geen betaling van collegegeld verschuldigd.

Art. 12 Inschrijving
De inschrijving geldt in principe voor één studiejaar van de betreffende opleiding.

Art. 13 Beëindiging van de inschrijving
Als de bedenktijd na inschrijving is verstreken, is de student ingeschreven voor één studiejaar van de opleiding waarvoor zij/hij zich heeft ingeschreven. Wanneer de student gedurende de cursus of opleiding stopt, volgt er geen restitutie van het collegegeld.
In het geval van afstuderen (getuigschrift behalen) kan de inschrijving tijdens het studiejaar worden beëindigd. De inschrijving eindigt in dat geval met ingang van de maand volgend op de maand waarin het afsluitend examen van de desbetreffende opleiding met goed gevolg is afgelegd.
In geval van ziekte of overlijden: inschrijving eindigt met ingang van de maand volgend op de tweede hele maand waarin betrokkene niet aan het onderwijs heeft kunnen deelnemen.
Uitsluitend in deze twee genoemde situaties kan er (gedeeltelijk) restitutie van het collegegeld plaatsvinden. Bij tussentijdse beëindiging van de studie om andere redenen blijft de student ingeschreven tot het einde van het studiejaar en blijft de betalingsplicht.

Art. 14 Betaling
De student wordt geacht vóór de start van de opleiding of cursus het overeengekomen collegegeld in het geheel of gedeeltelijk (de eerste van tien termijnen) te voldoen. Nadere informatie hierover is vermeld op het inschrijfformulier.
De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld en is te vinden op de website bij de Praktische Informatie van de diverse opleidingen en op het inschrijfformulier.
Naast het collegegeld dienen studenten rekening te houden met de volgende bijkomende kosten:
– (onder voorbehoud) ca. € 500,- per jaar voor aanschaf van studieboeken/lesmateriaal;

Art. 15 Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering van de inschrijving – nadat de bedenktijd is verstreken en er een overeenkomst is aangegaan – is de student bij een annulering die tussen 1 juli en 1 september plaatsvindt, 25% van het collegegeld aan de AvG verschuldigd. Bij annulering na 1 september is het gehele bedrag aan collegegeld verschuldigd. Deze annuleringsvoorwaarden staan ook vermeld op het inschrijfformulier.

Art. 16 Niet tijdige betaling
De student is in gebreke vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De AvG stuurt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering. Zij geeft de student de gelegenheid alsnog te betalen binnen veertien dagen na dagtekening van de betalingsherinnering. Indien de student niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, is deze na verstrijken van de termijn over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De AvG is gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Art. 17 Deelnemerslijst en afwezigheid
Aan het begin van iedere les circuleert een deelnemerslijst waarop de student haar/zijn aanwezigheid moet aantekenen. Als de student onverhoopt verhinderd is om te komen, dient zij/hij voorafgaand aan het college de docent en/of het Onderwijs & Studentenbureau (OSB) te informeren. Als de student tweemaal of meer afwezig is geweest, krijgt zij/hij een vervangende opdracht.

Art. 18 Tentamens
In de regel krijgt de student zes weken de tijd om een tentamen te maken en krijgt de docent zes weken de tijd om het tentamen na te kijken. Gestreefd wordt de nakijktijd terug te brengen naar drie weken. Tentamens zijn 10 jaar geldig.

Art. 19 Overgang van basisopleiding naar beroepsopleiding
De vierjarige opleidingen Spiritualiteit & Zingeving/Geestelijk Begeleider en Transpersoonlijk & Energetisch Werken bestaan beide uit een tweejarige basisopleiding en een tweejarige beroepsopleiding tot respectievelijk Geestelijk Begeleider, Transpersoonlijk Counselor en Energetisch Therapeut. Om toegelaten te worden tot een van de drie genoemde beroepsopleidingen moet de basisopleiding uiterlijk 1 oktober geheel zijn afgerond waarbij alle tentamens behaald zijn. Op basis daarvan krijgt de student een Getuigschrift m.b.t. de basisopleiding (zie artikel 23). De kopstudie Vrije Studierichting is van deze bepaling uitgezonderd.

Art. 20 Studie-uitloop
De student die na twee (basisopleiding) of vier lesjaren (beroepsopleiding) alle modules heeft gevolgd, maar nog niet klaar is met de opleiding, omdat zij/hij nog enkele tentamens moet doen en/of de stage, en/of de scriptie of het stageverslag moet schrijven, krijgt aansluitend in het daaropvolgende derde of vijfde studiejaar, in de periode 1 september t/m 31 december, eenmalig de mogelijkheid om de resterende onderdelen af te ronden zonder dat zij/hij collegegeld hoeft te betalen.
Als de resterende onderdelen per 1 januari nog niet zijn afgerond en de opleiding wordt voortgezet, worden kosten in rekening gebracht: € 250,- administratiekosten (altijd), € 50,- per af te leggen tentamen, € 200,- voor scriptiebegeleiding en € 200,- voor begeleiding van stage(verslag).
Deze tarieven gelden ook in de daaropvolgende studiejaren, totdat de opleiding is afgerond.

Art. 21 Tussenjaar
De student heeft de mogelijkheid zijn opleiding te onderbreken met een zogeheten ‘tussenjaar’, bijvoorbeeld om een tentamenachterstand weg te werken. De spelregels hiervoor zijn als volgt:
1. De student schrijft zich in (op het inschrijfformulier op de website bij het veld ‘tussenjaar’).
2. De student betaalt € 250,- aan inschrijf-/administratiekosten.
3. De student ontvangt de interne Nieuwsbrief en blijft zo contact houden met de Academie.
4. De student heeft het recht zonder bijkomende kosten haar/zijn tentamenachterstand weg te werken.
5. De student is hartelijk welkom op de opening van het collegejaar, de Diesviering etc.
6. De student heeft het recht met studentenkorting Capita Selecta te volgen.
7. De student heeft geen recht op het volgen van modules in het reguliere rooster.

Art. 22 Informatietermijnen
Als de student een vraag of een klacht heeft m.b.t. het onderwijs of anderszins, wordt door de AvG binnen veertien dagen een antwoord gegeven. Is voor beantwoording van de vraag meer tijd nodig, dan volgt binnen veertien dagen een bevestiging van ontvangst waarin wordt aangegeven binnen welke termijn een antwoord verwacht kan worden. Die termijn zal ten hoogste een maand zijn. Vakantieperiodes zijn van deze bepaling uitgezonderd.

Art. 23 Certificaten
De AvG hanteert de volgende definities m.b.t. certificaten:
1. Bewijs van deelname: voor het volgen van losse modules of extra cursussen/masterclasses die niet worden afgesloten met een tentamen, toets of werkstuk.
2. Getuigschrift: voor het volgen van een tweejarige basisopleiding (Spiritualiteit & Zingeving of Transpersoonlijk & Energetisch Werken) waarbij alle tentamens zijn gehaald.
3. Diploma: bij een volledig afgeronde tweejarige opleiding Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding of een vierjarige opleiding Geestelijk Begeleider, Vrije Studierichting, Transpersoonlijk Counselor of Energetisch Therapeut.

Art. 24 Klachtenprocedure
1. Interne afhandeling
a. De AvG streeft naar een klimaat waarin eventuele klachten zoveel mogelijk in onderling overleg kunnen worden opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt kan een klacht, schriftelijk en onderbouwd, worden ingediend bij de secretaris van het stichtingsbestuur.
b. De secretaris geeft die klacht in behandeling bij een bestuurslid, niet zijnde portefeuillehouder op het desbetreffende onderwerp.
c. De klacht wordt binnen twee weken na ontvangst in behandeling genomen. Betrokken partijen worden schriftelijk of mondeling gehoord.
d. De klager ontvangt binnen vier weken via de secretaris een schriftelijke reactie waarmee de interne klachtbehandeling wordt afgerond.

 1. Externe afhandeling
  a. Indien klager zich niet kan verenigen met de wijze waarop de klacht intern wordt afgehandeld kan binnen vier weken beroep worden ingesteld bij em. Prof. mr. dr. J.E.M. (Hans) Akveld (contactgegevens verkrijgbaar bij het OSB van de AvG), die de klacht onafhankelijk van het stichtingsbestuur in behandeling neemt.
  b. Klager krijgt daarbij de gelegenheid de klacht nader toe te lichten; degene waarover wordt geklaagd wordt vervolgens gehoord, waarop klager desgewenst nog kan reageren.
  c. Hoor en wederhoor kunnen in deze procedure zowel mondeling als schriftelijk plaats vinden, beide partijen nemen in elk geval kennis van elkaars reacties.
  d. De onafhankelijk klachtbehandelaar rondt de procedure binnen drie maanden af met een schriftelijke conclusie. Het oordeel van de onafhankelijke klachtbehandelaar wordt bindend geacht voor de AvG en voor klager.
  e. Aan eventuele consequenties van dit oordeel zal door de AvG, indien mogelijk binnen twee weken, gehoor worden gegeven.
 2. Vertrouwensfunctionaris
  Klachten inzake aantasting van de persoonlijke integriteit, zoals seksuele intimidatie, agressie en discriminatie kunnen van dien aard zijn dat klager ze rechtstreeks kan voorleggen aan de vertrouwensfunctionaris, em. Prof. mr. dr. J.E.M. (Hans) Akveld (contactgegevens verkrijgbaar bij het OSB van de AvG), die daarmee naar bevind van zaken zal handelen in nauw overleg met klager.
 3. Vertrouwelijke behandeling
  Iedere klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Art. 25 Privacy Policy
Alle persoonlijke informatie die de student verstrekt wordt door de AvG vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt uitsluitend aangewend om de student te informeren gedurende de opleiding en om de onderwijsdiensten voor de student optimaal te laten verlopen. Bij het gebruik van persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

Art. 26 Aansprakelijkheid
De AvG neemt de verplichting op zich om, naar beste inzicht en vermogen, de door haar aangeboden opleidingen te (doen) geven. Zij is echter niet aansprakelijk voor door de student geclaimde schade die verband houdt met de uitval van een docent, de inhoud van een module of roosterwijzigingen.

Download deze Algemene Voorwaarden (PDF, 142 Kb)

 

Academie voor Geesteswetenschappen

Vestigingsadres stichting:
Gebr. Conijnstraat 15
1444 HL Purmerend

Onderwijslocatie:
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht
030-2658901
osb@academiegeesteswetenschappen.nl

Januari 2021, Utrecht