Meld je aan voor een opleiding

Aanmelden

Transpersoonlijk & Energetisch Werken

Eerste open avond: 19 mei

Aanmelden Virtuele Open Dag

Hoe je de wereld om je heen ervaart, wordt bepaald door je zintuigelijke waarneming, intuïtie en de overheersende levensbeschouwing(en) in de samenleving en cultuur waarin je bent opgegroeid.

Je werkelijkheidsbeleving wordt daardoor niet alleen begrensd door de praktische beperking van je zintuigen, maar ook door het collectieve bewustzijn van de cultuur, samenleving, gemeenschap of groep waarvan je deel uitmaakt. Toch kan je waarneming en creativiteit die begrenzing overstijgen: je bent je bewust van andere dimensies of aspecten van de werkelijkheid die je niet kunt begrijpen of verklaren vanuit de paradigma’s die in de samenleving gangbaar zijn. De tweejarige basisopleiding ‘Transpersoonlijk & Energetisch Werken biedt structuur en herkenning wanneer je op dit terrein voor jezelf een weg zoekt of wanneer je je vermogens wil aanwenden om er anderen mee van dienst te zijn.

Na de tweejarige basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken kun je kiezen voor de tweejarige beroepsopleiding met als specialisaties Transpersoonlijk Counselor en Energetisch Therapeut.


Over de opleiding

Basisopleiding T&EW

Binnen de basisopleiding doceren we een breed spectrum van invloeden vanuit transpersoonlijke dimensies, waardoor je persoonlijke capaciteiten en ervaringen op dat gebied theoretisch worden ingebed. Daarbij komt onder meer aan de orde wat in de samenleving als paranormaal of esoterisch wordt beschouwd, maar wat ook duidelijke raakvlakken heeft met rationaliteit en wetenschap. In dat kader besteden we aandacht aan onderzoeken op het gebied van onder meer bewustzijnsniveaus, grenservaringen, hooggevoeligheid, mystiek, energetische velden, spiritualiteit en healing. Zo krijg je aanknopingspunten om je te oriënteren op je eigen ervaringen en inzichten op die vlakken, zodat je daarmee mede vervolgens ook anderen kunt helpen en adviseren.

 

Je maakt daarnaast ook kennis met visies van auteurs die zich in deze tijd bewegen op het vlak van nieuwe transpersoonlijke denkrichtingen. Het onderzoek naar nieuwe paradigma’s in de wetenschap komt aan de orde, zoals de kwantumfysica en actueel bewustzijnsonderzoek. Tevens krijg je kennis van grondbegrippen en systematiek van de sociologie. Je wordt uitgedaagd om de koppeling te maken tussen sociaalwetenschappelijke concepties en een metafysische levensbeschouwing.

 

Vakgebieden basisopleiding T&EW

Onze opleidingen kennen verschillende vakgebieden. Hierin bieden we diverse modules aan. In de basisopleiding van Transpersoonlijk & Energetisch Werken komen de volgende vakgebieden aan bod:

 

Overige relevante kennisvelden

Je krijgt kennis aangereikt over aanpalende vakgebieden zoals de Westerse en de Oosterse psychologie. Binnen zowel het Indiase als het Chinese denken bestaat er een grote rijkdom aan inzichten over de mens in zowel  persoonlijke als transpersoonlijke aspecten. Verder komen mystieke stromingen aan de orde. Je verwerft bovendien kennis van de belangrijkste theoretische thema’s van de psychosynthese. Rituele vormgeving komt aan bod, waarbij we de collectieve symbool- en verhaalelementen belichten. Je maakt tevens kennis met vormen van imaginatiebegeleiding en -technieken.

 

Persoonlijke ontwikkeling

We besteden veel aandacht aan zelfreflectie en het verder ontwikkelen van een persoonlijke identiteit. Binnen de hierboven geschetste kaders wordt waar mogelijk jouw eigen, innerlijke ontwikkeling gestimuleerd. Modules die bij uitstek ingaan op de persoonsvorming zijn de leertrajectbegeleiding met de portfoliogesprekken en systemisch werk, waarbij je actief participeert in de opstellingensessies. Tevens verkrijg je kennis van en inzicht in hoogsensitiviteit. Het verwerven van grotere zelfkennis en het vormen van nieuwe denkkaders komen hierin onder meer aan de orde.

Beroepsontwikkeling

Je verdiept je in je eigen functioneren en het ontwikkelen van jouw professionele identiteit. Je krijgt praktijklessen waarbij je energetisch werkt vanuit verschillende paradigma’s en stromingen. Je krijgt inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen behandelvormen en ontdekt hierin jouw eigen wijze van werken. De leertrajectbegeleiding richt zich niet alleen op jouw persoonlijke ontwikkeling, maar ook op je beroepsmatige vaardigheden. Ontwikkelplannen en actieplannen maken onderdeel uit van de begeleidingsdagen. Op deze dagen vorm je met andere studenten onder meer kleine intervisiegroepen, die zich richten op je beroepsontwikkeling.

Daarnaast krijg je inzicht in de organisatie van de zorg. Hier komen juridische aspecten van de zorgrelatie aan bod. Elke student maakt een persoonlijk ‘Beroepsprofiel’.

Verder loop je in het eerste jaar een ‘snuffelstage’ en in het laatste beroepsvormende jaar een participerende stage. Tevens schrijf je een scriptie. Via de jaarlijkse beroepenmarkt kom je in gesprek met oud-studenten, die inmiddels werk hebben gemaakt van hun opleiding.

Studiebegeleiding

Opnieuw een studie oppakken naast je baan, vrijwilligerswerk en/of je gezin vraagt om een goede inpassing in een werkweek. Vanuit de Academie voor Geesteswetenschappen krijg je daarbij ondersteuning.

 

Iedere basisopleiding heeft een eigen tutor, die een luisterend aanspreekpunt is voor studiegerelateerde vragen. Naast de inhoudelijke modules is er in basisopleidingen ruime aandacht voor studie- en leertrajectbegeleiding.

 

De tutoren, in samenwerking met andere docenten, begeleiden je in het studeren en de persoonlijke en professionele ontwikkeling die daardoor ontstaat. In de beroepsgerichte opleidingen wordt naast de inhoudelijke modules de benodigde tijd ingeruimd voor leertrajectbegeleiding, supervisie, intervisie, stage en stagebegeleiding. Een eindwerkstuk of scriptie vormt de afronding van je opleiding.

 

Elizabeth Post, tutor Transpersoonlijk & Energetisch Werken

Als tutor heet ik je van harte welkom bij de basisopleiding Transpersoonlijk & Energetisch Werken.

 

De opleiding heeft een uniek karakter. Een breed spectrum van invloeden vanuit een transpersoonlijke dimensie komt binnen het studieaanbod naar voren. Daarnaast richten we de aandacht op het werken met subtiele energieën en de specifieke kennisvelden die daarmee samenhangen. Door de koppeling van het transpersoonlijke en het energetische in de eerste twee studiejaren leg je de basis voor de beroepsmatige kopstudies.

 

We leggen sterk de nadruk op je persoonlijke ontwikkeling en het verdiepen van bewustzijn van je eigen identiteit. Gaandeweg vormt zich hierin ook je beroepsidentiteit. Je wordt je daardoor steeds bewuster van jezelf en wie je bent in het beroep dat je wil gaan uitoefenen. De belangrijkste innerlijke grondhouding is die van de oprechte empathie. Deze houding bevordert een openheid in je waarneming van de hulpbehoevende ander en je bereidheid je in te zetten.

 

Ik wens je veel toewijding en inspiratie toe dit studiejaar. Hoe jij persoonlijk en beroepsmatig nadere invulling geeft en zult bewegen hangt grotendeels af van jouw eigen unieke competenties en jouw authentieke persoonlijke bestemming in dit leven. Als tutor stimuleer en ondersteun ik je in je bewustzijnsproces om je te ontwikkelen tot een empathisch bewogen transpersoonlijk counselor of energetisch therapeut.

 

Elizabeth Post

Tutor en docent Transpersoonlijk & Energetisch Werken

Kopstudie Transpersoonlijk & Energetisch Werken

In de tweejarige kopstudie die volgt op de basisopleiding krijg je de gelegenheid om je te specialiseren in Transpersoonlijk Counselor of Energetisch Therapeut. De specialisatie Transpersoonlijk Counselor is gericht op.

 

De specialisatie tot Energetisch Therapeut is gericht op studenten die hooggevoelig zijn voor (het doorgeven van) bepaalde subtiele energieën en daarmee anderen kunnen helpen om te helen of een nieuwe balans in hun energiehuishouding te bevorderen. Hierbij spreken we van magnetiseren, handoplegging of heling op afstand. We besteden daarnaast veel aandacht aan het aanleren van therapeutische vaardigheden, praktijkvoering, intervisie en supervisie.

Studieopzet & tentamens

Je volgt een programma op zaterdag met steeds twee modules: één in de ochtend en één in de middag. Elke module bestaat uit vijf hoor- of werkcolleges en wordt afgesloten met een (take-home) tentamen, een zelfreflectie, een presentatie of andere vorm.

 

De kopstudie wordt afgesloten met een examen en diploma. Het diploma biedt de mogelijkheid om lid te worden van een beroepsvereniging, ingeschreven te worden in het Register Beoefenaren Complementaire Zorg en praktijknota’s in aanmerking te laten komen voor vergoeding door de aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen.

 

Op de Academie volg je moduleprogramma’s van steeds vier avonden of vijf zaterdagen met hoor- en werkcolleges over één onderwerp. Daarnaast wordt de nodige thuisstudie van je gevraagd.
Thuisstudie is een belangrijk onderdeel van het leerproces en ook nodig om de tentamens, vaak een take-home tentamen, te maken.

 

In de regel krijg je zes weken de tijd om een tentamen te maken. De docent krijgt zes weken de tijd om tentamens na te kijken. Gestreefd wordt naar een nakijktijd van drie weken. Tentamens zijn tien jaar geldig. Daarnaast maak je jaarlijks een portfolio als afronding van de studie- of leertrajectbegeleiding. Een take-home tentamen is een persoonlijke verwerking van de lesstof. Tijdens dit gedeelte van het leerproces kan het behulpzaam zijn om met een medestudent van gedachten te wisselen over de inhoud van je take-home tentamen. Deze vorm van uitwisseling en samenwerking stimuleren we omdat dit het wederzijdse leren stimuleert. Vermeld altijd bronnen waaruit je citeert of kennis aanhaalt. Plagiaat bij het tentamen, het overnemen van teksten van anderen en die als eigen werk presenteren, heeft gevolgen.

Studieklimaat

Het studieklimaat binnen deze opleiding kenmerkt zich door een respectvolle openheid en dialoog en is een afspiegeling van ons onderwijs omdat wij niet aan één religie of levensbeschouwing gebonden zijn. Ons studieklimaat wordt eerder gekenmerkt door een onderzoekende houding dan het vinden van onvoorwaardelijke antwoorden op de grote vragen van het leven. Tijdens het onderwijs leer je niet alleen van de docent maar ook van je medestudenten. Door met een open hart van en met elkaar te leren, ontstaan er hechte klassen met studenten die elkaar ondersteunen en verrijken tijdens de studie. Veel studenten ervaren de verbinding onderling als thuiskomen bij gelijkgestemden.

Praktische informatie

Aanmeldprocendure & toelatingseisen

Ben je in het bezit van een afgerond hbo-diploma, dan kunt je via onze website aanmelden voor een basisopleiding van je keuze. Na aanmelding kijken wij naar je eerder behaalde diploma’s en motivatie. Voldoe je aan onze toelatingseisen, dan word je toegelaten tot de opleiding. Mocht je niet aan de toelatingseisen voldoen of heeft de tutor naar aanleiding van je aanmelding vragen, dan wordt er contact met je opgenomen voor een persoonlijke kennismaking. Verloopt dit positief, dan ontvang je een toelatingsopdracht waarin je kunt laten zien dat je over hbo denk- en schrijfniveau beschikt. Op basis daarvan kun je alsnog worden toegelaten.

Je schrijft je in voor telkens één studiejaar. Wil je rechtstreeks toegelaten worden tot een beroeps- of vrije opleiding óf heb je behoefte aan meer informatie voordat je je wilt inschrijven, neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.

Contact

Studiebelasting

De studiebelasting is ongeveer 700 uur per jaar. Dat is gemiddeld 15 uur per week (inclusief het volgen van de colleges) bij 46 weken per jaar.

Lestijden & leslocatie

De Academie geeft les op dinsdag- en donderdagavonden en op zaterdagen. De definitieve lestijden van T&EW worden voor de start van het academiejaar bekendgemaakt.

Zaterdag
Ochtend: 10:30 tot 13:00 uur
Middag: 14:00 tot 16:30 uur

Dinsdag- en donderdagavond:
18:30 tot 21:00 uur

Leslocatie:
Gerrit Rietveld College
Eykmanlaan 1200
3571 KH Utrecht

Studiekosten

Het studiegeld voor een leerjaar van Transpersoonlijk & Energetisch Werken bedraagt € 2.495,-. Daarnaast moet je rekening houden met de aanschafkosten van studieboeken.

Meld je je aan voor 15 mei 2021 en betaal je voor 1 juli 2021, dan ontvang je €100,- korting op het collegegeld.

Aanmelden

Studiegids & Rooster

Voorafgaand aan elk academiejaar zetten we de nieuwe studiegidsen met lesmodules en de lesroosters op de website. Daarin kunnen altijd nog (kleine) wijzigingen worden aangebracht. De studiegidsen en lesroosters voor academiejaar 2021/2022 zijn al bekend, dus neem gerust een kijkje!

Studiegids  Rooster

Erkenning & Accreditaties

De opleiding Energetische Therapie is erkend door het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET).

De Stichting Nederlands Register Opleidingen (SNRO) heeft accreditaties verleend voor:
• Medische Basiskennis (MBK)
• Psychosociale Basiskennis (PsBK)
MBK en PsBK zijn intregrale onderdelen van de opleiding Energetische Therapie.

Zowel bij de medische als bij de psychologische leerlijnen worden ervaren artsen, psychiaters, klinisch psychologen en neuropsychologen ingezet die daar aantoonbaar mee vertrouwd zijn.

"Er is een extra dimensie. Tijd, plaats en ruimte liggen niet vast. Dat weet ik, dat voel ik en dat heeft de opleiding bevestigd. Je ziet het in alle geloven: we zoeken hetzelfde."

Bea Mok-Burgstede

Oud-student S&Z

"Vragen stellen over het leven wakkert de levensvlam aan die in je zit, zo is mijn ervaring."

Frank Kok

Student S&Z

"Geestelijk Begeleider is een pittig beroep maar geeft je veel voldoening, vooral omdat je heel dicht bij mensen mag komen."

Diana Brosens

Oud-student S & Z

"Op de Academie leer ik op een praktische manier en in ontmoeting met de ander om de spirituele component aanwezig te laten zijn. In het gesprek ervaar je die samen en ga je op zoek naar woorden ervoor, afgestemd op hoe de ander dat ervaart."  

Marloes van Overbeeke

Student VR&SB en GB

"De opleiding T&EW voelt voor mij en de meeste klasgenoten als 'thuiskomen', bij jezelf en bij elkaar. Hier mag ik zijn wie ik altijd al was."

Marianne van der Heijden

Student T&EW

Docenten

Load More

Margreeth Farret Jentink

Oud-student Transpersoonlijk & Energetisch Werken

“Ik ben dankbaar voor mijn gave en wil die uitdragen. Het gehoor geven aan mijn innerlijke stem, het uniek zijn en van daaruit mij dienstbaar opstellen.”